9.3.11

commons&sense man magz. Photos: Yasutomo Ebisu. Stylist: Tsuyoshi Noguchi. Model: Jarek Pietka.

1 comment: